Centos7 installation Minio

Time:2022-3-15

Download Minio

wget https://dl.minio.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
[[email protected] tools]# chmod +x minio
[[email protected] tools]# mkdir -p /home/minio/data
[[email protected] local]# ./minio server /home/minio/data
Endpoint: http://10.76.14.122:9000 http://127.0.0.1:9000  
AccessKey: xxxx
SecretKey: xxxx

Browser Access:
  http://10.76.14.122:9000 http://127.0.0.1:9000  

Command-line Access: https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide
  $ mc config host add myminio http://10.76.14.122:9000 xxxx xx

Object API (Amazon S3 compatible):
  Go:     https://docs.min.io/docs/golang-client-quickstart-guide
  Java:    https://docs.min.io/docs/java-client-quickstart-guide
  Python:   https://docs.min.io/docs/python-client-quickstart-guide
  JavaScript: https://docs.min.io/docs/javascript-client-quickstart-guide
  .NET:    https://docs.min.io/docs/dotnet-client-quickstart-guide

The default path of the configuration file of Minio server is ~ / minio/config. json
visit http://localhost:9000/minio/login
file https://docs.min.io/

Set account and password

export MINIO_ACCESS_KEY=data
export [email protected]
./minio server /home/data/draw

Modify port

nohup /data/minio server --address 0.0.0.0:9999 /data/md > /data/minio.log 2>&1 &